תקנון האתר

 1. תקנון

  1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: “המשתמש”) באתר www.carna4.co.il (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין ונוס ס.א.ז בע"מ ח.פ. 514541283 (להלן: “מפעילת האתר”).

  קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנם לצרכיי נוחות בלבד.

  1.1. גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
  1.2. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. תנאי השתתפות באתר

  2.1. כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי.
  2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה.
  2.3. מפעילת האתר רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים (להלן “המוצרים”) באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

 3. רישום לאתר

  3.1. בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה על המשתמש למלא טופס רישום לאתר הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי. 
  3.2. מפעילת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
  3.3. מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים אסורה. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
  3.4. כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי מפעילת האתר או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר סידורי זה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי מפעילת האתר.
  3.5. מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי מפעילת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי מפעילת האתר ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

 4. המוצרים המוצגים באתר

  4.1. מפעילת האתר עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח אל המשתמש הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה וכרטיס האשראי לא יחויב. לחילופין רשאית מפעילת האתר להציע למשתמש מוצר חלופי. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. אם המשתמש החליט לסרב, ההזמנה תבוטל וכרטיס האשראי לא יחויב. מימשה מפעילת האתר את זכותה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

  4.2. בדף המכירה של כל מוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר. המוצרים המוצעים מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. תמונות המוצרים הנם להמחשה בלבד. פרטים נוספים לגבי המוצרים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י התקשרות טלפונית למספר הטלפון המצוין בחנות האתר.

 1. תשלום ואספקה

  5.1. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו. בכל מקרה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
  5.2. המחיר המוצג הנו מחיר אחיד כולל מע”מ ולא משתנה מלקוח ללקוח.
  5.3. מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) אישור מפעילת האתר (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.
  5.4. משלוח המוצרים מבוצע באמצעות מפעילת האתר ו/או שירות משלוחים בהתאם לבחירת מפעילת האתר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
  5.5. בעת תיאום האספקה, רשאי הלקוח שלא להיות נוכח במקום האספקה ולבקש מהשליח להניח את המשלוח ליד דלת ביתו. לא נכח הלקוח במועד ובמקום האספקה על פי בקשתו כאמור, יהיה אחראי הלקוח למקרה גניבת המשלוח ובלבד שהשליח צילם את המשלוח מונח כמבוקש.
  5.6. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
  5.7. זמני פעילות משרדי האתר: ימים א-ה 08:30-18:00. 
  5.9. דמי משלוח:
  5.9.1. ברכישה בסכום העולה על 149  ₪ – משלוח חינם. 
  5.10. מועדי אספקת משלוחים. הזמנות יסופקו עד 4 ימי עסקים מיום שלאחר מועד השלמת ההזמנה. בימי שישי, ערבי חג וחג, יסופקו עד 4 ימי עסקים מיום שלאחר צאת השבת ו/או צאת החג ובכפוף לאישור ההזמנה.

  מפעילת האתר רשאית להחליט לפי שיקול דעתה את אזורי החלוקה שאליה יגיעו הזמנות ולשנות החלטה זו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  5.11. עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד ההזמנה כל עוד נתנה מפעילת האתר על כך הודעה מראש ללקוח בתוך פרק זמן סביר. במידה והלקוח לא הודיע למפעילת האתר על עיכוב בקבלת ההזמנה לא יאוחר מ-48 שעות מחלוף מועד האספקה, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

  5.12. למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

  5.13. השימוש בקודי קופון מוגבל לשימוש בקוד קופון אחד לקניה, שימוש בכפילות קודי קופון יגרור לביטול ההזמנה ע”י מפעילת האתר

  6. הפרות וסעדים

  6.1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
  6.2. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  6.3. אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
  6.4. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
  6.5. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
  6.5.1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  6.5.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  6.5.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
  6.5.4. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד
  6.5.5. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
  6.5.6. למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם.
  6.5.7. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
  6.6. מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
  6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
  6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
  6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
  6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
  6.6.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
  6.6.7. הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני שמסר.

  7. החזרה והחלפת מוצרים

  7.1. ביטול הזמנה כלשהי, החזרת מוצרים ו/או החלפת מוצרים יעשה בטלפון בלבד למספר המפורסם באתר. 

  7.2. ניתן להחזיר מוצר ו/או להחליפו בתוך 3 ימים בלבד מיום קבלת המוצר. המוצר יוחזר כאשר הוא סגור באריזתו המקורית ואינו פתוח/ פגום / נעשה בו כל שימוש וכנגד הצגת חשבונית. מפעילת האתר רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה.
  7.3. מפעילת האתר מאפשרת ללקוח, באופן יוצא מן הרגיל ולפי שיקול מפעילת האתר, להחזיר שק מזון יבש שנפתח ונעשה בו שימוש (להלן: “השק הפתוח”) ולקבל החזר כספי מלא בגין רכישתו, באם הלקוח מצא כי שק המזון היבש אינו מתאים לחיית המחמד שלו, ככל שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  7.3.1. בקשת ההחזרה נעשתה לא יאוחר מ 5 ימים ממועד קבלת השק טרם פתיחתו.
  7.3.2. יתרת המזון בתוך השק לא עורבבה עם חומרים ו/או מזונות אחרים.
  7.3.3. שק פתוח יחיד ללקוח. לא יתקבלו מספר שקים פתוחים מאותו לקוח, בין שבאותה עסקת ביטול ובין שבעסקות ביטול שונות.

  7.4. החזר כספי בגין החזרות:
  7.4.1. החזר כספי על מוצרים שהוחזרו, יהיה בסך הסכום בו חויב הלקוח בעת רכישתם ובניכוי עלות משלוח בסך 30 ש”ח.
  7.4.2. החזר כספי על מוצרים שהוחזרו, אשר נרכשו כחלק מרכישה אחרת שהעניקה לרוכש הנחה על מוצרים נוספים, יגרום לביטול ההנחה על יתר המוצרים שלא הוחזרו. בהתאם לכך, יחושב ההחזר הכספי על המוצרים שהוחזרו לפי עלותם בפועל בניכוי 30 ₪ דמי משלוח ובניכוי ההנחה הגלומה ביתר המוצרים שנרכשו באותה הזמנה.

  7.4.3 החזר כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן

  8. אחריות

  8.1. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  8.2. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
  8.3. המידע המופיע באתר אינו במקום ייעוץ רפואי והוא ניתן על מנת להעניק ידע כללי בלבד. על בעל חיית המחמד לפנות לווטרינר מומחה בכל עניין רפואי של חיית המחמד שלו.
  8.4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
  8.5. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
  8.6. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  8.7. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  8.8. בשום נסיבות לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים או אבדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
  8.9. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

  9. מדיניות פרטיות

  9.1. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
  9.2. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
  9.3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר.
  9.4. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
  לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש. ניהול חשבון המשתמש. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. אכיפת תנאי השימוש של החברה. יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין. 

  9.6. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר. 
  9.7. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
  9.8. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
  9.9. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  9.10. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
  9.11. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
  9.12. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

  10. שירות לקוחות

  לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני: amirsivan@gmail.co.il או בטלפון: 050-9901092

המזון היחידי בעולם הרותם את כוחם של זרעים מונבטים ואורגניים לספק תזונה מלאה המחוזקת בנוגדי חמצון ואנזימים. 

בואו לספק לחברכם את התזונה הטובה ביותר!

הירשמו לקבלת מבצעים